Barion Pixel

 x 
Kérjük értékelje a terméket!
Thank you for rating this article.

Általános üzleti feltételek


1.   Általános rendelkezések

Általános szállítási feltételek

Jelen szállítási feltételek az ENVIROTOOLS Bt.  (továbbiakban: szállító) azon partnereivel (továbbiakban: vevő) létesített üzleti kapcsolatot szabályozzák, amelyekkel külön szerződés vagy megállapodás nincs érvényben. Az alábbiakban leírt feltételek nem vonatkoznak a viszonteladókkal (kivéve saját felhasználásra vásárolt terméknél) létrejött üzleti kapcsolatra, még abban az esetben sem, ha erről a szállítónak a kapcsolat létrejöttekor nincs tudomása. Viszonteladók esetében egyedi megállapodást tekint irányadónak a szállító.

2.   Árak és ajánlatok

2.1     A szállító nyomtatott vagy elektronikus árlistájában, weblapján megjelenő árak - ha csak nincs külön jelezve - ÁFA és más adó nélkül értendőek. A szállító fenntartja jogot a kiadott árak megváltoztatására.

2.2     A szállító az írásban kiadott árajánlatokat vagy szerződéses árakat tartja magára nézve kötelezőnek, azok érvényességi idején belül. A szállító fenntartja a jogot, hogy indoklással elálljon az ajánlati áron történő rendelés vagy szerződés teljesítésétől, amennyiben az rá nézve rendkívül hátrányossá válik a megváltozott körülmények miatt.

3.   Megrendelés

3.1     A szállító alapvetően írásbeli megrendelést fogad el, ez történhet levélben, faxon, e-mailben vagy weblapon keresztül. A szóban vagy telefonon adott rendeléseket a szállító csak ismert, rendszeres vevőktől fogad el. Ilyen esetekben a szállító fenntartja a jogot arra, hogy a vevőt, illetve a megrendelést leellenőrizze, abban az esetben is, ha ezzel a megrendelés teljesítése időben elhúzódik.

3.2     A szállító fenntartja a jogot arra nézve, hogy a megrendelést visszautasítsa, illetve a fizetési feltételeket felülbírálja, abban az esetben, ha bárminemű kétsége merül fel a vevő fizetési készségével kapcsolatban. Ebben az esetben a szállító semmilyen korábbi megállapodást nem tart érvényesnek (pl. szállítási szerződés, árajánlat, fizetési megállapodás).

3.3     A gyorsabb szállítás érdekében, amennyiben a vevő megrendelése három munkanapon belül teljesíthető és a megrendelés egyértelmű, a szállító nem küld visszaigazolást. Egyéb esetekben a szállító a megrendeléseket a várható szállítási határidő feltüntetésével írásban visszaigazolja. A visszaigazolás küldése történhet faxon, számítógépes faxon, levélben és e-mailben. A szállító az aláírás nélküli visszaigazolást is elismeri. A szállító a visszaigazolás megérkezését, illetve a tudomásulvétel tényét nem ellenőrzi.Amennyiben a vevő két munkanapon belül nem jelzi bárminemű kifogását, a szállító a megrendelést, illetve a visszaigazolást érvényes szállítási szerződésnek tekinti.

3.4   A szállító mindent elkövet, hogy a megrendeléseket a visszaigazolt határidőre teljesítse, de erre nézve kötbért vagy más anyagi felelőséget nem vállal. A szállítási határidő a beszállítók jelzése alapján módosulhat. Amennyiben a jelzett határidő extrém hosszú (6 hetet meghaladó) a vevőnek jogában áll az érintett tétel lemondása. A szállító fenntartja a jogot a határidő előtti, illetve részteljesítésre.

3.5   A megrendelés visszaigazolásán szereplő árakat a szállító magára nézve kötelezőnek tekinti. Ezek eltérhetnek az esetleges korábbi árajánlattól, elsősorban a szállítótól független okok miatt. Amennyiben a megrendelésre vonatkozóan árajánlat van érvényben, a szállítónak külön értesíteni kell a vevőt az áreltérésről, és azt indokolni is kell. Ebben az esetben a vevőnek jogában áll a megrendelés visszavonása. A szállító abban az esetben tekint egy megrendelést és egy árajánlatot összetartozónak, ha a vevő a megrendeléskor hivatkozik az árajánlat iktatószámára.

3.6     A szállító listaárai általában tartalmazzák a vevő belföldi telephelyére történő szállítás költségeit is. A szállítónak jogában áll ettől a gyakorlattól akár indoklás nélkül eltérni, figyelembe véve a vevő éves forgalmát, fizetési fegyelmét és a megrendelés volumenét. Amennyiben a szállító szállítási költséget is felszámol, azt jelzi a megrendelés visszaigazolásán. A visszaigazoláson jelzett utánvétes fizetési mód automatikusan azt jelenti, hogy a szállító a számlán feltünteti a szállítási költséget is.

4.   A megrendelés teljesítése

4.1     A szállító mindent elkövet a megrendelések minél hamarabbi, illetve határidőre történő teljesítése érdekében. Ezért fenntartja a jogot arra, hogy egy többtételes megrendelést akár több részletben szállítva és számlázva teljesítsen.

4.2     Határidőn túli szállításnál, ha a vevő előzetesen nem jelezte a megrendelés visszavonását, a terméket köteles átvenni.

4.3   Minden esetben a szállító joga meghatározni a szállítási módot. Külön megállapodás hiányában a vevő nem kötelezheti a szállító megbízottját a tételes áruátadásra. Amennyiben tételes átvétel nem történik, a vevőnek csak a szállítási dokumentumon (szállítólevélen) feltüntetett doboz- vagy csomagszám átvételét kell igazolnia. A vevő kötelessége átvételkor ellenőrizni a csomagok sértetlenségét. Amennyiben a csomag nem sértetlen vagy sérülés gyanúja áll fenn, a csomagot a szállító megbízottjának jelenlétében kell felbontani és az állapotot jegyzőkönyvezni, vagy ha erre nincs mód, meg kell tagadni az átvételt. Mindkét esetben haladéktalanul értesíteni kell a szállítót.

4.4   Utólagos tételes átvételnél a szállító vállalja, hogy minőségi vagy mennyiségi eltérés esetén a feltárt hiányosságot költségmentesen korrigálja. A vevő vállalja, hogy kétséges esetben nem gátolja és együttműködik az eltérés okainak feltárását, illetve átvételkori állapotában megtartja vagy visszajuttatja a reklamált terméket. Utólagos átvételnél a szállító jóhiszeműséget feltételez a vevő részéről.

5.  Minőségi megfelelés, szavatosság, garancia

5.1    A szállító törekszik arra, hogy a vevőt a lehető legpontosabban tájékoztassa a vásárlandó termék műszaki és használhatósági paramétereiről. Ugyanakkor a szállító csak a konkrét ajánlatkérésnél és a megrendelés visszaigazolása során kiadott termékleírásokban, tájékoztató anyagokban szereplő, illetve a gyártó által megadott és elismert adatok helyességért vállal felelősséget.

5.2    A szállító, amennyiben a terméken vagy a hozzá adott dokumentációban nincs másképpen meghatározva, a hazai szavatosságra, illetve garanciára vonatkozó jogszabályokat tekinti irányadónak. Minőségi vagy garanciális probléma esetén a vevő köteles a vásárlás tényét és időpontját számlával, illetve garancialevéllel igazolni. A szállító vállalja, hogy a reklamációt házon belül költségmentesen kivizsgálja, annak eredményéről tájékoztatja a vevőt.

5.3     A szállító elfogadott minőségi vagy garanciális reklamáció esetén vállalja a termék cseréjét vagy javítását a termék, illetve a probléma jellegétől függően. A garancia a szállító telephelyén érvényes. A szállító a hibás termék által okozott közvetett károkért felelősséget nem vállal.

6.   Számlázás és fizetési mód

6.1     A számlázás, külön megállapodás hiányában, szállítólevelenként történik. A szállító a számla első példányát – a szállítási módtól függően - az áruval vagy utólag többnyire ajánlott levélben juttatja el a vevőnek.

6.2     A számla fizetési módja megegyezik a megrendelés visszaigazolásán feltüntetettel. Átutalásos fizetési módnál, külön megállapodás hiányában, az alapértelmezett fizetési határidő 8 naptári nap.

6.3     A vevő késedelmes fizetése esetén a szállítónak jogában áll a mindenkori érvényes késedelmi kamat érvényesítése, a tartozás peresítése, illetve a folyamatban lévő megrendelések, szállítási szerződések felfüggesztése vagy felmondása.

6.4    A számla kiegyenlítéséig a szállító a tulajdonjogot fenntartja az átadott áru felett. Fizetési késedelem fennállása esetén a szállítónak jogában áll az árut visszaszállítani a vevőtől.

6.5    Amennyiben a vevő formai hiány vagy számlaelvesztés miatt megkifogásolja a számlát, a szállító az új fizetési határidőt maximum 8 banki nappal hosszabbítja meg az eredetihez képest.

7.   Záró rendelkezések

7.1     A jelen szállítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

7.2     A jelen szállítási feltételeket a szállító minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja, de visszamenőleges hatálya nincs.

7.3     A szállítási feltételek bármely másolata csak a szállító aláírásával és dátummal érvényes. Aláírás nélkül közzétett másolatok csak tájékoztató jellegűek.

Kapcsolat

ENVIROTOOLS Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 2624 Szokolya, Petőfi Sándor u. 8.
Tel.: +36-30-437-8051, +36-30-251-0982
Fax: +36-23-330-930, +36-27-375-287
Email: envirotools@envirotools.hu
web: www.vizszintmero.hu | www.envirotools.hu

Copyright © 2020 ENVIROTOOLS Kft. Minden jog fenntartva.

barion card payment mark 2017 300px 297x36