Barion Pixel

 x 

7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A tényfeltárási záródokumentáció tartalma

1. Alapadatok

a) Az érintett terület (a szennyezőforrás, a szennyezett terület) pontos lehatárolása, sarokponti EOV koordináták, helyrajzi szám(ok) és az ingatlan-nyilvántartási, továbbá az 1:10 000 méretarányú átnézetes térkép, valamint az érintett területre vonatkozóan a település nevét, az ingatlan fekvését, a belterületen lévő ingatlannál az utca nevét és a házszámot, a területnagyságát, a művelési ágát és a művelés alól kivett terület elnevezését.

b) Amennyiben 24. § (1) bekezdése g) pontja szerint a szennyezettség mértéke jelentős a területről fellelhető legrégebbi, illetve a vizsgált területről két évnél nem régebben készített légifotó (lehetőleg ortofotó), ha azt jogszabály vagy hatósági határozat nem tiltja. Ennek hiányában M=1:4000 m.a térkép.

c) Az érintett terület tulajdonosainak, használóinak neve, lakcíme vagy székhelye, elektronikus levélcíme, telefonos elérhetősége.

d) A szennyeződésterjedés miatt veszélyeztetett terület (a továbbiakban: veszélyeztetett terület) pontos lehatárolása, sarokponti EOV koordináták, helyrajzi számok, a veszélyeztetett területre vonatkozóan a település neve, az ingatlan fekvése, a belterületen lévő ingatlannál az utca neve és a házszám, a területnagyság, a művelési ága és a művelés alól kivett terület elnevezése, ingatlan-nyilvántartási, továbbá az 1:10 000 méretarányú átnézetes térkép megadásával.

e) A tényfeltárásra kötelezett neve, lakcíme vagy székhelye, elektronikus levélcíme, telefonos elérhetősége.

f) A tényfeltárás végzőjének, dokumentációt készítőjének adatai, működési, szakértői engedélyek, mintavételi és mintavizsgálati akkreditáció száma, hatálya.

g) A károsodás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséhez szükséges adatok, amennyiben a 33. § (2) bekezdése azt szükségessé teszi.

2. Előzmények

a) A már elvégzett kármentesítési szakaszok, kárelhárítás, kárenyhítés bemutatása.

b) A tényfeltárást elrendelő határozat ismertetése, illetve korábbi tényfeltárási határozat nélkül induló feltárásoknál a munka elvégzésére vonatkozó körülmények bemutatása.

c) A szennyezés, károsítás ismertté válásának bemutatása, a szennyezettség, károsodás eredete, a szennyezőforrás jellemzői.

d) A szennyeződésről, károsodásról a feltárás megkezdésekor rendelkezésre álló információk, megfigyelési, mérési adatok, tanulmányok.

3. Az érintett terület bemutatása

a) A területhasználat története, különös tekintettel az azokból feltételezhetően a környezetbe került anyagok előfordulására.

b) A terület földrajzi, éghajlati, talajtani, földtani, vízföldtani adottságai, az élővilág, a védendő természeti értékek, az épített környezet, beleértve a régészeti és műemléki értékek bemutatása.

c) A szennyezett terület, szennyezett környezeti elemek térbeli lehatárolásához igénybevett eszközök, létesítmények műszaki adatai. (Létesítmények esetén: EOV koordináta, helyrajzi szám a terület tulajdonos megnevezésével és áttekintő térkép megadásával).

d) A szennyezett területen lévő vízhasználatok átfogó bemutatása, továbbá a szennyezett területen lévő, veszélyeztetett vízhasználatok bemutatása (a vízjogi engedély tartalmi előírásainak megfelelő részletességgel).

e) A terület érzékenységi besorolása.

f) A hatályos területrendezési terv szerinti területhasználati besorolás.

4. A tényfeltárás módszertana

A tényfeltárás módszertanának ismertetése terjedjen ki az egyes feladatok pontos meghatározására, a feladat indoklására, a feladat végzőjére, feladat ütemezésére, módszerek ismertetésére (így például: alkalmazott szoftverek, szabványok).

a) A tényfeltárási vizsgálatok módszertana

aa) geodéziai, geofizikai és egyéb vizsgálatok,

ab) a tényfeltárás létesítményei,

ac) mintavételezés,

ad) analitika,

ae) helyszíni mérések, vizsgálatok.

b) Az egyszerűsített, illetve részletes kármentesítési mennyiségi kockázatfelmérés módszertana.

c) A költség-haszon és a költség-hatékonyság elemzés módszertana, amennyiben az e rendelet 24. § (1) bekezdése g) pontja szerint a szennyezettség mértéke annak elvégzését szükségessé tette.

5. Vizsgálati eredmények

a) Földtani, vízföldtani felépítés.

b) Hidrogeológiai, vízföldtani helyzet.

c) Szennyező anyagok minőségének, mennyiségének, koncentrációjának, a koncentráció határértékekhez [az (A) háttér-koncentráció, illetve az (Ab) bizonyított háttér-koncentráció, a (B) szennyezettségi, illetőleg az adott telephely területére vonatkozó (E) egyedi szennyezettségi határértékhez, továbbá a javasolt (D) kármentesítési célállapot határértékhez] való viszonyának bemutatása.

d) A szennyezettség térbeli lehatárolása (B) szennyezettségi határértékig, illetve (Ab) bizonyított háttérkoncentrációig, illetve diffúz szennyezőforrás esetén a diffúz szennyező forrásra jellemző szennyező anyagok esetében addig a mértékig, amíg kimutatható a vizsgált pontszerű szennyezőforrás jelentős hozzájárulása a szennyezettséghez.

e) A szennyező anyagok térbeli és időbeli mozgásának előrejelzése.

f) A veszélyeztetett terület térbeli lehatárolása az e) pont szerinti előrejelzés alapján.

g) A szennyezés, illetve szennyezettség környezetre gyakorolt hatása.

h) A szennyezettség, károsodás okának, eredetének, körülményeinek bemutatása.

6. Az egyszerűsített kármentesítési mennyiségi kockázatfelmérés, illetve - amennyiben készült - a részletes kármentesítési mennyiségi kockázatfelmérés eredményei, továbbá a részletes kármentesítési mennyiségi kockázatfelmérés elmaradásának indokolása.

7. Lehetséges beavatkozási változatok bemutatása, jellemzése

a) A beavatkozási változatok technológiáinak és azok költségeinek rövid bemutatása.

b) A javasolt technológiai elemek megfelelősség igazolása.

c) A változatok által elérhető célállapotok.

d) A célállapotoknak megfelelő területhasználatok.

e) A célállapotok elérésével elkerült kármentesítési mennyiségi kockázat.

A lehetséges változatok között mindig vizsgálni kell azt az esetet is, amikor nincs beavatkozás.

8. A költség-haszon és a költség-hatékonyság elemzés eredménye (amennyiben készült)

a) A lehetséges beavatkozási változatok hasznainak becslése.

b) A lehetséges beavatkozási változatok költségeinek becslése.

c) A költség-haszon elemzés eredménye.

d) A költség-hatékonyság elemzés eredménye.

9. A javasolt változat bemutatása és indoklása

a) A javasolt változat bemutatása:

aa) a javasolt (D) kármentesítési célállapot határérték szennyező anyagonként,

ab) a javasolt beavatkozás rövid leírása, a költségek feltüntetésével,

ac) a javasolt (D) kármentesítési célállapot határértéknek megfelelő területhasználatok,

ad) a javasolt (D) kármentesítési célállapot határértékhez tartozó kockázat, a szennyezettség mértékének megfelelő szintű kármentesítési mennyiségi kockázatfelmérésre támaszkodóan.

b) A javasolt változat indoklása a szennyezettség mértékének megfelelő szintű kármentesítési mennyiségi kockázatfelmérés, valamint a költség-haszon és a költség-hatékonyság elemzés eredményei alapján.

10. A tényfeltárás keretében üzemeltetett kármentesítési monitoring bemutatása

a) A monitoring rendszer létesítményeinek bemutatása.

b) A vizsgált paraméterek köre környezeti elemenként.

c) A vizsgálati gyakoriság.

d) A mérések, megfigyelések, észlelések, továbbá a mintavételezések módszertana.

e) A mért, észlelt, megfigyelt adatok nyilvántartása és feldolgozási rendje.

f) Az értékelés és adatszolgáltatás rendje. Az értékelés eredménye, amelynek ki kell terjednie a következőkre:

fa) a létesítmények állapota,

fb) a mintavételek rendszeressége,

fc) a mintavételek megbízhatósága,

fd) a helyszíni vizsgálatok megbízhatósága,

fe) a laboratóriumi vizsgálatok megbízhatósága,

ff) az adatok viszonyítása a vonatkozó határértékekhez,

fg) trendvizsgálatok, tendenciák felismerhetősége,

fh) javaslat az esetleges módosításokra.

g) Külön jogszabály(ok) szerinti dokumentációk, engedélyek (pl. a területen korábban, illetve a tényfeltárás keretében létesült megfigyelő kút vízjogi engedélye).

h) A szennyezettséget térben lehatároló monitoring eredményeinek rövid, összefoglaló bemutatása.

11. Monitoring terv a tényfeltárást követő szakaszra

A monitoringra vonatkozó javaslat tartalmazza a beavatkozásig üzemeltetett kármentesítési monitoringot, valamint - amennyiben beavatkozás nem javasolt - a kármentesítési monitoringot az alábbi szerkezetben.

a) A javasolt monitoring rendszer létesítményeinek bemutatása

aa) a területen korábban, illetve a tényfeltárás során létesített további megfigyelésekre alkalmas, és a javasolt új létesítmények műszaki adatai, EOV koordináta, helyrajzi szám, a terület tulajdonos megnevezésével áttekintő térkép megadásával (a meglévő engedélyek másolatainak csatolásával),

ab) a megszüntetésre javasolt objektumok felszámolási tervét, az ezekhez tartozó külön jogszabály(ok) szerinti dokumentációt,

ac) a javasolt új létesítmények műszaki adatai, EOV koordináta, helyrajzi szám és áttekintő térkép megadásával, és az ezekhez tartozó külön jogszabály(ok) szerinti engedélyezési eljárások dokumentációi.

b) A monitoring rendszert bemutató, a 10. b)-h) pontoknak megfelelő tartalmú tervdokumentáció.

12. A tartós környezeti kár ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetésére vonatkozó dokumentumok a 33. § figyelembevételével.

13. Egyebek

a) A tényfeltárás alatt kitermelt anyagok megfelelő kezelésének dokumentálása.

b) A már elvégzett kármentesítési szakasz(ok), illetve a külön jogszabály szerinti kárelhárítás költségeinek részletes felsorolása, és az esetlegesen még fennmaradt, várhatóan jelentkező (részletes) tényfeltárási munkák becsült költségei.

c) A rendelet 21. § (10) bekezdése alapján a külön jogszabály szerinti adatlap.

A 3. b), 3. e), 4. ab), 5. a), 5. b), 5. d), 5. e), 5. f), 7 c), 9. aa), 10. a) és 10. h) pontok szerinti adatokat és információkat térképen és ábrán (pl. vízföldtani szelvényen) is be kell mutatni. A bemutatás - a vizsgált terület és a szennyezettség változékonyságától függően - történhet egy-egy térképen és ábrán összevont formában vagy külön-külön annyi térképen és ábrán, amennyi az egyértelmű szemléltetéshez szükséges.

Kapcsolat

ENVIROTOOLS Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 2624 Szokolya, Petőfi Sándor u. 8.
Tel.: +36-30-437-8051, +36-30-251-0982
Fax: +36-23-330-930, +36-27-375-287
Email: envirotools@envirotools.hu
web: www.vizszintmero.hu | www.envirotools.hu

Copyright © 2020 ENVIROTOOLS Kft. Minden jog fenntartva.

barion card payment mark 2017 300px 297x36